biuro@nattec.pl  71 714 26 16
  Rejestracja     Logowanie

MICROBE-LIFT AIP-AWAY APTAZJA

MICROBE-LIFT AIP-AWAY APTAZJA

SKU: 11883
Kategorie:  Microbe-lift

Aip-Away umożliwia szybkie i skuteczne usuwanie aiptazji w każdym akwarium morskim. Dzięki dołączonej strzykawce dozującej można go aplikować bezpośrednio na aiptazję i przy prawidłowym stosowaniu nie ma wpływu na koralowce i inne zwierzęta w akwarium.

Dawkowanie:
Za pomocą strzykawki dozującej nanieść 0,1-0,2 ml (w zależności od wielkości aiptazji) na okolice otworu gębowego aiptazji bez dotykania jej.

Ważne:
Wyłącz pompy w akwarium przed dozowaniem i odczekaj około 15 minut po dozowaniu przed ponownym włączeniem.
W zależności od ich wielkości aptazji, stosuj maksymalnie 5-10 dawek dziennie.
Po każdym użyciu dokładnie przepłukać strzykawkę dozującą pod bieżącą wodą z kranu.


Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290: Może powodować korozję metali. H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. P102: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą (lub prysznicem). P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Jeśli to możliwe, zdejmij soczewki kontaktowe. Kontynuuj płukanie. P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. P501: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.

Identyfikator produktu: wodorotlenek sodu
UFI: 2V00-70PC-F00H-FFGJ

Kod produktu: 11883
EAN: 4260735742071
Wymiar1 (cm): 4,2
Wymiar2 (cm): 4,2
Wymiar3 (cm): 12,5
CBM (m3): 0,0002205